Thiết lập dành cho nhà quản lý

Quản lý các mẫu mã hàng hóa
với phần mềm Appcloud Product Core
Quản lý đơn vị vận chuyển
với phần mềm Appcloud Transport
Quản lý các cửa hàng, điểm bán
với phần mềm PosCloud Sale
Quản lý các danh sách kho hàng
với phần mềm Appcloud Inventory Core

Ứng dụng dành cho nhân viên vận hành

Tạo mới phiếu nhập hàng vào kho
với phần mềm Appcloud Inventory
Tạo phiếu xuất hàng khỏi kho
với phần mềm Appcloud Inventory
Bán hàng cho khách hàng
với phần mềm PosCloud Sale
Điều chuyển hàng giữa các kho
với phần mềm Appcloud Inventory
Kiểm kê kho
với phần mềm Appcloud Inventory
Tra cứu hàng tồn và báo cáo
với phần mềm Appcloud Inventory
Báo cáo lượng tiêu thụ
với phần mềm Appcloud Inventory Report

Ứng dụng dành cho nhân viên sale

Quản lý lịch sử mua của khách
với phần mềm Appcloud CRM for Sale
Quản lý đơn hàng
với phần mềm Appcloud SalesCloud
Xem contact khách hàng
với phần mềm Appcloud CRM for Sale
Xem giá bán / chiết khấu
với phần mềm PosCloud Sale

Các đơn vị đã triển khai